fbpx

News

Kapitalschutz und Nachlassplanung mit einer DIFC-Stiftung

Ochrona kapitału i planowanie majątku za pomocą fundacji DIFC

Kryzysy mają tę cechę, że bezlitośnie ujawniają prawdziwe oblicze zaangażowanych w nie podmiotów.

W tym kontekście niezwykle istotna jest obecna polityka praktycznie wszystkich rządów europejskich, która w dużej mierze charakteryzuje się sianiem paniki, przekraczaniem uprawnień wykonawczych, ograniczaniem praw podstawowych i bezmyślnym niszczeniem kapitału inwestycyjnego.

“W kryzysie sprawdza się charakter”.

Helmut Schmidt

Wkraczająca polityka wymaga środków obronnych

Już na długo przed wybuchem kryzysu Corona ostrzegaliśmy o zagrożeniach (np. w. Artykuł z dnia 22.06.2019 r.), przed którymi stoją obywatele Europy po prostu z powodu stale rosnących wskaźników długu publicznego, polityki monetarnej działającej poza swoim mandatem oraz tworzenia fałszywych bodźców poprzez ogólnoeuropejską uwspólnotowienie długu. Dalszy masowy wzrost zadłużenia sektora publicznego w następstwie kryzysu finansowego, w połączeniu z silnie kurczącą się gospodarką i erozją bazy podatkowej, wyraźnie pogarsza sytuację.

Retoryka przedstawicieli rządu, takich jak Merkel i Macron, przypominająca czasy wojny, nie wróży dobrze surowości przyszłych działań.

W tym kontekście obecnie bardziej niż kiedykolwiek wskazane jest dostosowanie własnej sytuacji życiowej i majątkowej do zwiększonego ryzyka i zmienionej sytuacji w celu zminimalizowania ryzyka.

Inwestorzy, których miejsce zamieszkania znajduje się w UE, powinni zatem rozważyć w szczególności następujące środki:

  • Dywersyfikacja geopolityczna (przesunięcie aktywów za granicę poza UE, utrzymanie dodatkowego miejsca zamieszkania i w razie potrzeby przygotowanie się do ewentualnej emigracji)
  • Wniesienie znacznej części majątku do odpowiednich struktur zabezpieczających (np. fundacji)
  • Znacząca redukcja wartości nominalnych na rzecz aktywów materialnych (np. metale szlachetne, nieruchomości) w portfelu

Fundacja w Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju (DIFC)

Struktura fundacji w DIFC w DubajuDziś, bardziej niż kiedykolwiek, Dubaj jest idealnym miejscem do realizacji takiej strategii.

Od 2018 r. w Dubai Financial Centre (DIFC), która jest strefą wolnego handlu opartą na angielskimprawie zwyczajowym, obowiązują m.in. skuteczne ramy prawne dla zakładania fundacji.

W tym kontekście fundacje mają tę zaletę, że chociaż są kontrolowane przez fundatora lub rodzinę w najszerszym znaczeniu w odniesieniu do ich celów i beneficjentów, to z drugiej strony są one prawnie niezależnymi podmiotami prawnymi, które nie są niczyją własnością (“struktura osierocona”).

Z tego względu fundacje nadają się w danych warunkach szczególnie dobrze do zapewnienia ciągłości w zarządzaniu majątkiem rodzinnym oraz do skutecznego ograniczenia lub – tam, gdzie jest to prawnie możliwe – wykluczenia ryzyka związanego z odpowiedzialnością solidarną, dziedziczeniem, rozwodem itp.

Nieruchomości, papiery wartościowe, udziały w firmach, licencje i podobne przedmioty nabyte na własny użytek lub jako inwestycja mogą zostać przekazane fundacji.

Bezpieczeństwo, ciągłość, efektywność kosztowa

Wyjęcie majątku ze sfery majątku założyciela chroni go przed cywilnoprawnym dostępem wierzycieli, a także przed nadmiernym opodatkowaniem lub wywłaszczeniem.

Dochód uzyskany na poziomie fundacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ani podobnymi podatkami, co z kolei stwarza możliwości strukturyzacji podatkowej – np. poprzez odroczenie wypłat w czasie – w zależności od kraju, w którym rodzina jest opodatkowana.

Ponadto, trust jest doskonałym narzędziem do efektywnego bieżącego zarządzania majątkiem rodziny. W tym kontekście należy również wspomnieć o ciągłości w zakresie planowania spadkowego, ponieważ w przypadku śmierci spadkodawcy lub założyciela nie jest wymagane przeniesienie własności, co z kolei ma pozytywny wpływ na całkowite obciążenie podatkowe lub kosztowe.

Pod względem kosztów założenia i prowadzenia, fundacja w DIFC jest również niezwykle korzystna w porównaniu z międzynarodowymi standardami. Tak więc w roku założycielskim należy obliczyć około 5.000 €, bieżące koszty roczne są ponownie znacznie poniżej tej kwoty.

Fundacja DIFC jako optymalne narzędzie do inwestowania w nieruchomości w Dubaju

Kolejną istotną zaletą jurysdykcji DIFC jest możliwość, od 2018 roku, prowadzenia określonej działalności gospodarczej na terenie Emiratu Dubaju, pomimo jego statusu strefy wolnego handlu.

Z tego powodu Fundacja DIFC jest doskonałym narzędziem do inwestowania m.in. w nieruchomości w Dubaju.

Dzięki fundacji można całkowicie uniknąć hierarchicznej struktury korporacyjnej, która rozciąga się ponad granicami państw i charakteryzuje się bardzo czasochłonnymi procesami legalizacji i rejestracji. Jako podmiot w pełni legalny, fundacja może bezpośrednio nabywać własność nieruchomości w Dubaju, co odróżnia ją od rozwiązania trustowego, do którego nie ma to zastosowania.

W obecnej sytuacji gospodarczej i w związku z wymaganą orientacją na aktywa materialne, uważamy, że sensowne jest skoncentrowanie naszych inwestycji na rynku nieruchomości w Dubaju.

Po ponad sześciu latach spadków cen nieruchomości, które w przeciwieństwie do rynków europejskich, rynek w Dubaju nadal oferuje bardzo atrakcyjne zyski z wynajmu w połączeniu z wyjątkowo korzystnymi cenami zakupu i odpowiednio wysokim potencjałem wzrostu wartości.

Streszczenie

Oprócz historycznych porażek polityki UE, takich jak przeciąganie koniecznych reform i wspólna waluta, która jest skazana na porażkę, mamy teraz do czynienia z kolejnymi fatalnymi wydarzeniami, które znacznie skrócą czas do nieuniknionej obecnie reformy zadłużenia lub waluty.

W tym kontekście ochrona majątku za pomocą odpowiednich struktur prawnych w stabilnych jurysdykcjach poza UE oraz przeważanie aktywów realnych jest na porządku dziennym.

Fundacja Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju stanowi skuteczne narzędzie ochrony i zarządzania szerokim wachlarzem aktywów, w tym w szczególności nieruchomościami w emiracie Dubaju.

Niemniej jednak, należy podkreślić, że dokładna ocena sytuacji wyjściowej, jak również projekt prawny z udziałem doświadczonych ekspertów są absolutnie niezbędne do osiągnięcia pożądanych celów.

Dysponujemy siecią kompetentnych specjalistów w zakresie niemieckiego i francuskiego prawa podatkowego, planowania majątku i pokrewnych dziedzin prawa, którzy mogą pomóc Państwu w opracowaniu odpowiedniej strategii. Chętnie skontaktujemy Państwa z odpowiednią osobą kontaktową.

Ausgezeichnet durch Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue:
Property-dubai.com ist "Bellevue Best Property Agent 2024"